چند رسانه ای

انتخاب خدمتگذار
انتخاب خدمتگذار
مصاحبه با مدیران کارخانه جات لبنیات و پروتئین
تاریخ بارگذاری: 96/03/02

سایر ویدئوها

لحظات مهم

00:20
تغییر نگاه دولت
تعداد بازدید: 132 نفر
تاریخ درج: 96/02/20
00:47
اقتصاد آزاد
تعداد بازدید: 51 نفر
تاریخ درج: 96/02/20
00:57
تولید ره کارهای صنعتی شدن
تعداد بازدید: 53 نفر
تاریخ درج: 96/02/20
00:46
رفع موانع توسط دولت ( بیمه و مالیات و ... )
تعداد بازدید: 55 نفر
تاریخ درج: 96/02/20