چند رسانه ای

از هم دور نیستیم
از هم دور نیستیم
مصاحبه با دکتر امیر محبیان
تاریخ بارگذاری: 96/05/03

سایر ویدئوها

لحظات مهم

04:16
هم تکمیلی
تعداد بازدید: 314 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
06:23
نقش همگرایی در جوامع مهاجر برانتقال فرهنگی
تعداد بازدید: 338 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
03:01
رسانه های نوین و اعتماد
تعداد بازدید: 356 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
05:12
انسجام جامعه مهاجر
تعداد بازدید: 342 نفر
تاریخ درج: 96/02/26