چند رسانه ای

با دوربین
با دوربین
صحبت های آقای هاشمی طبا - قسمت 2
تاریخ بارگذاری: 96/04/04

سایر ویدئوها

لحظات مهم

00:27
با دوربین - کشاورزی
تعداد بازدید: 337 نفر
تاریخ درج: 96/02/13
00:39
با دوربین - شبکه حمل و نقل
تعداد بازدید: 315 نفر
تاریخ درج: 96/02/13
01:21
با دوربین - شرکت های دانش بنیان
تعداد بازدید: 328 نفر
تاریخ درج: 96/02/13
00:36
با دوربین - توسعه گردشگری
تعداد بازدید: 318 نفر
تاریخ درج: 96/02/13