چند رسانه ای

گفتگوی ویژه
گفتگوی ویژه
صحبت های آقای میرسلیم قسمت 1
تاریخ بارگذاری: 96/03/02

سایر ویدئوها

لحظات مهم

02:34
تأمین شغل
تعداد بازدید: 33 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
03:34
شبکه توزیع
تعداد بازدید: 30 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
02:24
صندوق بازنشستگی
تعداد بازدید: 30 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
05:57
نقدینگی در اقتصاد
تعداد بازدید: 30 نفر
تاریخ درج: 96/02/26