چند رسانه ای

گفتگوی ویژه
گفتگوی ویژه
صحبت های آقای میرسلیم قسمت 2
تاریخ بارگذاری: 96/05/26

سایر ویدئوها

لحظات مهم

02:34
تأمین شغل
تعداد بازدید: 409 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
03:34
شبکه توزیع
تعداد بازدید: 393 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
02:24
صندوق بازنشستگی
تعداد بازدید: 407 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
05:57
نقدینگی در اقتصاد
تعداد بازدید: 401 نفر
تاریخ درج: 96/02/26