چند رسانه ای

گفتگوی ویژه
گفتگوی ویژه
صحبت های آقای اسحاق جهانگیری قسمت 1
تاریخ بارگذاری: 96/04/08

سایر ویدئوها

لحظات مهم

02:34
تأمین شغل
تعداد بازدید: 212 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
03:34
شبکه توزیع
تعداد بازدید: 202 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
02:24
صندوق بازنشستگی
تعداد بازدید: 208 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
05:57
نقدینگی در اقتصاد
تعداد بازدید: 205 نفر
تاریخ درج: 96/02/26