چند رسانه ای

با دوربین
با دوربین
گفتگوی انتخاباتی آقای حسن روحانی با مردم قسمت 2
تاریخ بارگذاری: 96/05/30

سایر ویدئوها

لحظات مهم

00:27
با دوربین - کشاورزی
تعداد بازدید: 584 نفر
تاریخ درج: 96/02/13
00:39
با دوربین - شبکه حمل و نقل
تعداد بازدید: 564 نفر
تاریخ درج: 96/02/13
01:21
با دوربین - شرکت های دانش بنیان
تعداد بازدید: 571 نفر
تاریخ درج: 96/02/13
00:36
با دوربین - توسعه گردشگری
تعداد بازدید: 578 نفر
تاریخ درج: 96/02/13