چند رسانه ای

گفتاورد
گفتاورد
اولویت های دولت در بخش کشاورزی قسمت 2
تاریخ بارگذاری: 96/05/29

سایر ویدئوها

لحظات مهم

02:26
دولت دوازدهم و محیط زیست
تعداد بازدید: 550 نفر
تاریخ درج: 96/02/19
04:03
تنوع زیستی و سرمایه ملی
تعداد بازدید: 468 نفر
تاریخ درج: 96/02/19
00:33
برنامه ریزی برای محیط زیست
تعداد بازدید: 476 نفر
تاریخ درج: 96/02/19
02:40
سازمان محیط زیست
تعداد بازدید: 461 نفر
تاریخ درج: 96/02/19