چند رسانه ای

پرسش
پرسش
فاصله طبقاتی جامعه
تاریخ بارگذاری: 96/04/02

سایر ویدئوها

لحظات مهم

01:20
توجه به ظرفیت جوانان
تعداد بازدید: 180 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
01:29
نهاد متولی جوانان
تعداد بازدید: 180 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
01:55
سرمایه انسانی
تعداد بازدید: 187 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
00:39
دلسوزی برای جوانان
تعداد بازدید: 184 نفر
تاریخ درج: 96/02/26