چند رسانه ای

مسیر 96
مسیر 96
صحبت های آقای سید مصطفی میرسلیم
تاریخ بارگذاری: 96/04/31

سایر ویدئوها

لحظات مهم

4:07
صحبت های  آقای روحانی
تعداد بازدید: 444 نفر
تاریخ درج: 96/02/27
2:50
صحبت های آقای رئیسی
تعداد بازدید: 465 نفر
تاریخ درج: 96/02/27
2:20
صحبت های آقای میر سلیم
تعداد بازدید: 350 نفر
تاریخ درج: 96/02/27
2:59
صحبت های آقای هاشمی طباء
تعداد بازدید: 338 نفر
تاریخ درج: 96/02/27