چند رسانه ای

با دوربین
با دوربین
بادوربین - سید مصطفی آقا میرسلیم - قسمت 2
تاریخ بارگذاری: 96/05/03

سایر ویدئوها

لحظات مهم

00:27
با دوربین - کشاورزی
تعداد بازدید: 470 نفر
تاریخ درج: 96/02/13
00:39
با دوربین - شبکه حمل و نقل
تعداد بازدید: 455 نفر
تاریخ درج: 96/02/13
01:21
با دوربین - شرکت های دانش بنیان
تعداد بازدید: 466 نفر
تاریخ درج: 96/02/13
00:36
با دوربین - توسعه گردشگری
تعداد بازدید: 461 نفر
تاریخ درج: 96/02/13