چند رسانه ای

پرسش
پرسش
بی عدالتی باعث خشونت اجتماعی می شود
تاریخ بارگذاری: 96/04/31

سایر ویدئوها

لحظات مهم

01:20
توجه به ظرفیت جوانان
تعداد بازدید: 299 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
01:29
نهاد متولی جوانان
تعداد بازدید: 304 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
01:55
سرمایه انسانی
تعداد بازدید: 317 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
00:39
دلسوزی برای جوانان
تعداد بازدید: 312 نفر
تاریخ درج: 96/02/26