چند رسانه ای

پرسش
پرسش
بی عدالتی باعث خشونت اجتماعی می شود
تاریخ بارگذاری: 96/05/29

سایر ویدئوها

لحظات مهم

01:20
توجه به ظرفیت جوانان
تعداد بازدید: 407 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
01:29
نهاد متولی جوانان
تعداد بازدید: 408 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
01:55
سرمایه انسانی
تعداد بازدید: 439 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
00:39
دلسوزی برای جوانان
تعداد بازدید: 417 نفر
تاریخ درج: 96/02/26