چند رسانه ای

مسیر 96
مسیر 96
ثبت نام افراد شناخته نشده در انتخابات
تاریخ بارگذاری: 96/03/09

سایر ویدئوها

لحظات مهم

4:07
صحبت های  آقای روحانی
تعداد بازدید: 134 نفر
تاریخ درج: 96/02/27
2:50
صحبت های آقای رئیسی
تعداد بازدید: 171 نفر
تاریخ درج: 96/02/27
2:20
صحبت های آقای میر سلیم
تعداد بازدید: 81 نفر
تاریخ درج: 96/02/27
2:59
صحبت های آقای هاشمی طباء
تعداد بازدید: 84 نفر
تاریخ درج: 96/02/27