چند رسانه ای

مسیر 96
مسیر 96
قطار انتخابات روی ریل تبلیغات
تاریخ بارگذاری: 96/05/26

سایر ویدئوها

لحظات مهم

4:07
صحبت های  آقای روحانی
تعداد بازدید: 555 نفر
تاریخ درج: 96/02/27
2:50
صحبت های آقای رئیسی
تعداد بازدید: 568 نفر
تاریخ درج: 96/02/27
2:20
صحبت های آقای میر سلیم
تعداد بازدید: 468 نفر
تاریخ درج: 96/02/27
2:59
صحبت های آقای هاشمی طباء
تعداد بازدید: 426 نفر
تاریخ درج: 96/02/27