چند رسانه ای

مسیر 96
مسیر 96
صحبت های آقای اسحاق جهانگیری درباره اشتغال و اقتصاد ایران
تاریخ بارگذاری: 96/04/03

سایر ویدئوها

لحظات مهم

4:07
صحبت های  آقای روحانی
تعداد بازدید: 289 نفر
تاریخ درج: 96/02/27
2:50
صحبت های آقای رئیسی
تعداد بازدید: 319 نفر
تاریخ درج: 96/02/27
2:20
صحبت های آقای میر سلیم
تعداد بازدید: 198 نفر
تاریخ درج: 96/02/27
2:59
صحبت های آقای هاشمی طباء
تعداد بازدید: 210 نفر
تاریخ درج: 96/02/27