چند رسانه ای

مسیر 96
مسیر 96
صحبت های آقای حسن روحانی درباره اشتغال و تولید
تاریخ بارگذاری: 96/05/06

سایر ویدئوها

لحظات مهم

4:07
صحبت های  آقای روحانی
تعداد بازدید: 468 نفر
تاریخ درج: 96/02/27
2:50
صحبت های آقای رئیسی
تعداد بازدید: 489 نفر
تاریخ درج: 96/02/27
2:20
صحبت های آقای میر سلیم
تعداد بازدید: 375 نفر
تاریخ درج: 96/02/27
2:59
صحبت های آقای هاشمی طباء
تعداد بازدید: 356 نفر
تاریخ درج: 96/02/27