چند رسانه ای

از هم دور نیستیم
از هم دور نیستیم
صحبت سفیر ایران در آلمان
تاریخ بارگذاری: 96/05/05

سایر ویدئوها

لحظات مهم

04:16
هم تکمیلی
تعداد بازدید: 321 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
06:23
نقش همگرایی در جوامع مهاجر برانتقال فرهنگی
تعداد بازدید: 344 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
03:01
رسانه های نوین و اعتماد
تعداد بازدید: 361 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
05:12
انسجام جامعه مهاجر
تعداد بازدید: 350 نفر
تاریخ درج: 96/02/26