چند رسانه ای

از هم دور نیستیم
از هم دور نیستیم
گفتگو با دکتر صادق خرازی
تاریخ بارگذاری: 96/03/02

سایر ویدئوها

لحظات مهم

04:16
هم تکمیلی
تعداد بازدید: 25 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
06:23
نقش همگرایی در جوامع مهاجر برانتقال فرهنگی
تعداد بازدید: 30 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
03:01
رسانه های نوین و اعتماد
تعداد بازدید: 27 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
05:12
انسجام جامعه مهاجر
تعداد بازدید: 24 نفر
تاریخ درج: 96/02/26