چند رسانه ای

با دوربین
با دوربین
با دوربین - کار گروهی
تاریخ بارگذاری: 96/04/06

سایر ویدئوها

لحظات مهم

00:27
با دوربین - کشاورزی
تعداد بازدید: 347 نفر
تاریخ درج: 96/02/13
00:39
با دوربین - شبکه حمل و نقل
تعداد بازدید: 327 نفر
تاریخ درج: 96/02/13
01:21
با دوربین - شرکت های دانش بنیان
تعداد بازدید: 340 نفر
تاریخ درج: 96/02/13
00:36
با دوربین - توسعه گردشگری
تعداد بازدید: 332 نفر
تاریخ درج: 96/02/13