چند رسانه ای

با دوربین
با دوربین
با دوربین - گفتگوی آقای رئیسی قسمت 2
تاریخ بارگذاری: 96/05/28

سایر ویدئوها

لحظات مهم

00:27
با دوربین - کشاورزی
تعداد بازدید: 578 نفر
تاریخ درج: 96/02/13
00:39
با دوربین - شبکه حمل و نقل
تعداد بازدید: 559 نفر
تاریخ درج: 96/02/13
01:21
با دوربین - شرکت های دانش بنیان
تعداد بازدید: 563 نفر
تاریخ درج: 96/02/13
00:36
با دوربین - توسعه گردشگری
تعداد بازدید: 569 نفر
تاریخ درج: 96/02/13