چند رسانه ای

مسیر 96
مسیر 96
مسیر 96 - کاندیداها برای مردم چه برنامه ای دارند
تاریخ بارگذاری: 96/05/28

سایر ویدئوها

لحظات مهم

4:07
صحبت های  آقای روحانی
تعداد بازدید: 557 نفر
تاریخ درج: 96/02/27
2:50
صحبت های آقای رئیسی
تعداد بازدید: 573 نفر
تاریخ درج: 96/02/27
2:20
صحبت های آقای میر سلیم
تعداد بازدید: 474 نفر
تاریخ درج: 96/02/27
2:59
صحبت های آقای هاشمی طباء
تعداد بازدید: 430 نفر
تاریخ درج: 96/02/27