چند رسانه ای

مناظره های انتخابات 96
مناظره های انتخابات 96
مناظره انتخاباتی - جمع بندی مرحله 2 آقای میرسلیم
تاریخ بارگذاری: 96/04/04

سایر ویدئوها

لحظات مهم

05:23
پاسخ آقای جهانگیری به نقد ها
تعداد بازدید: 255 نفر
تاریخ درج: 96/02/23
02:10
نقد آقای جهانگیری از آقای میرسلیم در مناظره سوم
تعداد بازدید: 238 نفر
تاریخ درج: 96/02/23
02:14
نقد آقای جهانگیری از آقای هاشمی طبا در مناظره سوم
تعداد بازدید: 232 نفر
تاریخ درج: 96/02/23
02:04
نقد آقای جهانگیری از آقای روحانی در مناظره سوم
تعداد بازدید: 234 نفر
تاریخ درج: 96/02/23