چند رسانه ای

منطقه آزاد
منطقه آزاد
صحبت های جوانان درباره انتخابات ریاست جمهوری در تریبون آزاد
تاریخ بارگذاری: 96/05/29

سایر ویدئوها

لحظات مهم

00:35
تغییر به نفع چه کسی؟
تعداد بازدید: 667 نفر
تاریخ درج: 96/02/17
00:37
مشکل بیکاری
تعداد بازدید: 525 نفر
تاریخ درج: 96/02/17
02:06
برگشت به خط امام
تعداد بازدید: 533 نفر
تاریخ درج: 96/02/17
01:42
حقوق رئیس جمهور
تعداد بازدید: 514 نفر
تاریخ درج: 96/02/17