چند رسانه ای

برگ سرنوشت
برگ سرنوشت
انتخابات و فضای مجازی - دکتر موسویان
تاریخ بارگذاری: 96/04/30

سایر ویدئوها

لحظات مهم

00:48
کاربران تحلیلگر
تعداد بازدید: 331 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
02:05
شیوه معرفی کاندیداها در فضای مجازی
تعداد بازدید: 333 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
01:03
سواد رسانه ای در انتخابات
تعداد بازدید: 349 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
01:30
تاثیر فضای مجازی در انتخابات ( خانم مهندس افشاری )
تعداد بازدید: 358 نفر
تاریخ درج: 96/02/26