چند رسانه ای

منطقه آزاد
منطقه آزاد
ملاک انتخاب شما
تاریخ بارگذاری: 96/04/05

سایر ویدئوها

لحظات مهم

00:35
تغییر به نفع چه کسی؟
تعداد بازدید: 406 نفر
تاریخ درج: 96/02/17
00:37
مشکل بیکاری
تعداد بازدید: 279 نفر
تاریخ درج: 96/02/17
02:06
برگشت به خط امام
تعداد بازدید: 277 نفر
تاریخ درج: 96/02/17
01:42
حقوق رئیس جمهور
تعداد بازدید: 268 نفر
تاریخ درج: 96/02/17