چند رسانه ای

منطقه آزاد
منطقه آزاد
اولویت های دولت آینده
تاریخ بارگذاری: 96/05/28

سایر ویدئوها

لحظات مهم

00:35
تغییر به نفع چه کسی؟
تعداد بازدید: 663 نفر
تاریخ درج: 96/02/17
00:37
مشکل بیکاری
تعداد بازدید: 521 نفر
تاریخ درج: 96/02/17
02:06
برگشت به خط امام
تعداد بازدید: 527 نفر
تاریخ درج: 96/02/17
01:42
حقوق رئیس جمهور
تعداد بازدید: 512 نفر
تاریخ درج: 96/02/17