چند رسانه ای

منطقه آزاد
منطقه آزاد
حقوق رئیس جمهور
تاریخ بارگذاری: 96/04/07

سایر ویدئوها

لحظات مهم

00:35
تغییر به نفع چه کسی؟
تعداد بازدید: 414 نفر
تاریخ درج: 96/02/17
00:37
مشکل بیکاری
تعداد بازدید: 286 نفر
تاریخ درج: 96/02/17
02:06
برگشت به خط امام
تعداد بازدید: 284 نفر
تاریخ درج: 96/02/17
00:31
اولویت های دولت آینده
تعداد بازدید: 238 نفر
تاریخ درج: 96/02/17