چند رسانه ای

منطقه آزاد
منطقه آزاد
تغییر به نفع چه کسی؟
تاریخ بارگذاری: 96/05/03

سایر ویدئوها

لحظات مهم

00:37
مشکل بیکاری
تعداد بازدید: 429 نفر
تاریخ درج: 96/02/17
02:06
برگشت به خط امام
تعداد بازدید: 434 نفر
تاریخ درج: 96/02/17
01:42
حقوق رئیس جمهور
تعداد بازدید: 415 نفر
تاریخ درج: 96/02/17
00:31
اولویت های دولت آینده
تعداد بازدید: 375 نفر
تاریخ درج: 96/02/17