چند رسانه ای

انتخاب خدمتگذار
انتخاب خدمتگذار
رئیس جمهور سوپرمن نیست
تاریخ بارگذاری: 96/05/04

سایر ویدئوها

لحظات مهم

00:20
تغییر نگاه دولت
تعداد بازدید: 502 نفر
تاریخ درج: 96/02/20
00:47
اقتصاد آزاد
تعداد بازدید: 416 نفر
تاریخ درج: 96/02/20
00:57
تولید ره کارهای صنعتی شدن
تعداد بازدید: 401 نفر
تاریخ درج: 96/02/20
00:46
رفع موانع توسط دولت ( بیمه و مالیات و ... )
تعداد بازدید: 338 نفر
تاریخ درج: 96/02/20