چند رسانه ای

پرسش
پرسش
آموزش صحیح مدیران از پایه
تاریخ بارگذاری: 96/05/05

سایر ویدئوها

لحظات مهم

01:20
توجه به ظرفیت جوانان
تعداد بازدید: 317 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
01:29
نهاد متولی جوانان
تعداد بازدید: 322 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
01:55
سرمایه انسانی
تعداد بازدید: 338 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
00:39
دلسوزی برای جوانان
تعداد بازدید: 332 نفر
تاریخ درج: 96/02/26