چند رسانه ای

پرسش
پرسش
ایجاد خط و مشق تربیتی توسط رئیس جمهور
تاریخ بارگذاری: 96/05/28

سایر ویدئوها

لحظات مهم

01:20
توجه به ظرفیت جوانان
تعداد بازدید: 403 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
01:29
نهاد متولی جوانان
تعداد بازدید: 404 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
01:55
سرمایه انسانی
تعداد بازدید: 433 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
00:39
دلسوزی برای جوانان
تعداد بازدید: 413 نفر
تاریخ درج: 96/02/26