چند رسانه ای

انتخاب خدمتگذار
انتخاب خدمتگذار
برنامه های پوپولیستی
تاریخ بارگذاری: 96/05/26

سایر ویدئوها

لحظات مهم

00:20
تغییر نگاه دولت
تعداد بازدید: 589 نفر
تاریخ درج: 96/02/20
00:47
اقتصاد آزاد
تعداد بازدید: 492 نفر
تاریخ درج: 96/02/20
00:57
تولید ره کارهای صنعتی شدن
تعداد بازدید: 470 نفر
تاریخ درج: 96/02/20
00:46
رفع موانع توسط دولت ( بیمه و مالیات و ... )
تعداد بازدید: 399 نفر
تاریخ درج: 96/02/20