چند رسانه ای

گفتاورد
گفتاورد
ویژگی های دولت آینده برای مدیریت منابع محیط زیست
تاریخ بارگذاری: 96/04/06

سایر ویدئوها

لحظات مهم

02:26
دولت دوازدهم و محیط زیست
تعداد بازدید: 334 نفر
تاریخ درج: 96/02/19
04:03
تنوع زیستی و سرمایه ملی
تعداد بازدید: 259 نفر
تاریخ درج: 96/02/19
00:33
برنامه ریزی برای محیط زیست
تعداد بازدید: 265 نفر
تاریخ درج: 96/02/19
02:40
سازمان محیط زیست
تعداد بازدید: 258 نفر
تاریخ درج: 96/02/19