چند رسانه ای

انتخاب خدمتگذار
انتخاب خدمتگذار
برنامه های داخلی سازی توسط رئیس جمهور
تاریخ بارگذاری: 96/04/07

سایر ویدئوها

لحظات مهم

00:20
تغییر نگاه دولت
تعداد بازدید: 348 نفر
تاریخ درج: 96/02/20
00:47
اقتصاد آزاد
تعداد بازدید: 280 نفر
تاریخ درج: 96/02/20
00:57
تولید ره کارهای صنعتی شدن
تعداد بازدید: 267 نفر
تاریخ درج: 96/02/20
00:46
رفع موانع توسط دولت ( بیمه و مالیات و ... )
تعداد بازدید: 222 نفر
تاریخ درج: 96/02/20