چند رسانه ای

انتخاب خدمتگذار
انتخاب خدمتگذار
تولید ره کارهای صنعتی شدن
تاریخ بارگذاری: 96/05/03

سایر ویدئوها

لحظات مهم

00:20
تغییر نگاه دولت
تعداد بازدید: 500 نفر
تاریخ درج: 96/02/20
00:47
اقتصاد آزاد
تعداد بازدید: 413 نفر
تاریخ درج: 96/02/20
00:46
رفع موانع توسط دولت ( بیمه و مالیات و ... )
تعداد بازدید: 335 نفر
تاریخ درج: 96/02/20
00:41
رفع موانع کسب و کار توسط دولت
تعداد بازدید: 384 نفر
تاریخ درج: 96/02/20