چند رسانه ای

مناظره های انتخابات 96
مناظره های انتخابات 96
صحبتهای آقای میر سلیم درباره سوال توسعه صادرات و جلوگیری از خام فروشی
تاریخ بارگذاری: 96/05/29

سایر ویدئوها

لحظات مهم

05:23
پاسخ آقای جهانگیری به نقد ها
تعداد بازدید: 470 نفر
تاریخ درج: 96/02/23
02:10
نقد آقای جهانگیری از آقای میرسلیم در مناظره سوم
تعداد بازدید: 478 نفر
تاریخ درج: 96/02/23
02:14
نقد آقای جهانگیری از آقای هاشمی طبا در مناظره سوم
تعداد بازدید: 465 نفر
تاریخ درج: 96/02/23
02:04
نقد آقای جهانگیری از آقای روحانی در مناظره سوم
تعداد بازدید: 464 نفر
تاریخ درج: 96/02/23