چند رسانه ای

مناظره های انتخابات 96
مناظره های انتخابات 96
نقد آقای جهانگیری از آقای میرسلیم در مناظره سوم
تاریخ بارگذاری: 96/05/05

سایر ویدئوها

لحظات مهم

05:23
پاسخ آقای جهانگیری به نقد ها
تعداد بازدید: 389 نفر
تاریخ درج: 96/02/23
02:14
نقد آقای جهانگیری از آقای هاشمی طبا در مناظره سوم
تعداد بازدید: 374 نفر
تاریخ درج: 96/02/23
02:04
نقد آقای جهانگیری از آقای روحانی در مناظره سوم
تعداد بازدید: 375 نفر
تاریخ درج: 96/02/23
02:12
نقد آقای جهانگیری از آقای رئیسی در مناظره سوم
تعداد بازدید: 377 نفر
تاریخ درج: 96/02/23