چند رسانه ای

نگاه یک
نگاه یک
گفتگو با آقای عبدالرضا رحمانی فضلی - وزیر کشور - قسمت 1
تاریخ بارگذاری: 96/05/29

سایر ویدئوها

لحظات مهم

01:23
پیش بینی حضور در انتخابات
تعداد بازدید: 418 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
05:48
هماهنگی وزارت کشور با دستگاه های کشور
تعداد بازدید: 491 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
01:49
روند اعتراض به نتایج انتخابات
تعداد بازدید: 552 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
05:32
صیانت از آرا
تعداد بازدید: 487 نفر
تاریخ درج: 96/02/26