چند رسانه ای

گفتگوی ضبط شده
گفتگوی ضبط شده
آزادی رسانه ها
تاریخ بارگذاری: 96/05/26

سایر ویدئوها

لحظات مهم

02:08
بحث رفع معضل بیکاری
تعداد بازدید: 398 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
01:52
بحث آزادی رسانه ها
تعداد بازدید: 418 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
01:44
افزایش رشد علمی
تعداد بازدید: 439 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
02:30
بحث ساده زیستی
تعداد بازدید: 450 نفر
تاریخ درج: 96/02/26