چند رسانه ای

گفتگوی ضبط شده
گفتگوی ضبط شده
هدفمندی یارانه ها
تاریخ بارگذاری: 96/04/06

سایر ویدئوها

لحظات مهم

02:08
بحث رفع معضل بیکاری
تعداد بازدید: 191 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
01:52
بحث آزادی رسانه ها
تعداد بازدید: 215 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
01:44
افزایش رشد علمی
تعداد بازدید: 217 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
02:30
بحث ساده زیستی
تعداد بازدید: 222 نفر
تاریخ درج: 96/02/26