چند رسانه ای

پرسش
پرسش
آینده جوانان در کشور
تاریخ بارگذاری: 96/05/28

سایر ویدئوها

لحظات مهم

01:20
توجه به ظرفیت جوانان
تعداد بازدید: 406 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
01:29
نهاد متولی جوانان
تعداد بازدید: 406 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
01:55
سرمایه انسانی
تعداد بازدید: 437 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
00:39
دلسوزی برای جوانان
تعداد بازدید: 416 نفر
تاریخ درج: 96/02/26