چند رسانه ای

برگ سرنوشت
برگ سرنوشت
چگونگی استفاده از زنان در بستر فضای مجازی
تاریخ بارگذاری: 96/04/05

سایر ویدئوها

لحظات مهم

00:48
کاربران تحلیلگر
تعداد بازدید: 208 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
02:05
شیوه معرفی کاندیداها در فضای مجازی
تعداد بازدید: 205 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
01:03
سواد رسانه ای در انتخابات
تعداد بازدید: 221 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
01:30
تاثیر فضای مجازی در انتخابات ( خانم مهندس افشاری )
تعداد بازدید: 231 نفر
تاریخ درج: 96/02/26