چند رسانه ای

گفتگوی ضبط شده
گفتگوی ضبط شده
نظر و اعتقاد شما درباره عبارت آمریکا شیطان بزرگ است و هیچ غلطی نمیتواند بکند چیست ؟
تاریخ بارگذاری: 96/04/08

سایر ویدئوها

لحظات مهم

02:08
بحث رفع معضل بیکاری
تعداد بازدید: 196 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
01:52
بحث آزادی رسانه ها
تعداد بازدید: 220 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
01:44
افزایش رشد علمی
تعداد بازدید: 223 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
02:30
بحث ساده زیستی
تعداد بازدید: 229 نفر
تاریخ درج: 96/02/26